خانه / جامع علمی کاربردی

جامع علمی کاربردی

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد پادگان سلمان فارسی – پست‌برق

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد پادگان سلمان فارسی – پست‌برق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد پادگان سلمان فارسی – پست‌برق: داوطلبانی که علاقه مند به ورود به دانشگاه ، بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد پادگان سلمان فارسی – پست‌برقتحصیل نمایند ولی قبل از ...

بیشتر بخوانید »

رشته های علمی کاربردی واحد پادگان سلمان فارسی – پست‌برق

رشته های علمی کاربردی واحد پادگان سلمان فارسی – پست‌برق رشته های علمی کاربردی واحد پادگان سلمان فارسی – پست‌برق   : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به رشته های کاردانی فنی واحد پادگان سلمان فارسی – پست‌برق   دانشگاه علمی کاربردی بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی ، رشته ...

بیشتر بخوانید »

رشته های علمی کاربردی واحد سیاران نهرآب – شورواش سفلی

رشته های علمی کاربردی واحد سیاران نهرآب – شورواش سفلی رشته های علمی کاربردی واحد سیاران نهرآب – شورواش سفلی   : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به رشته های کاردانی فنی واحد سیاران نهرآب – شورواش سفلی   دانشگاه علمی کاربردی بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی ، رشته ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد سیاران نهرآب – شورواش سفلی

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد سیاران نهرآب – شورواش سفلی ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد سیاران نهرآب – شورواش سفلی: داوطلبانی که علاقه مند به ورود به دانشگاه ، بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد سیاران نهرآب – شورواش سفلیتحصیل نمایند ولی قبل از ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد ورمهنگ – وزمانه علیا

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد ورمهنگ – وزمانه علیا ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد ورمهنگ – وزمانه علیا: داوطلبانی که علاقه مند به ورود به دانشگاه ، بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد ورمهنگ – وزمانه علیاتحصیل نمایند ولی قبل از اقدام به تحصیل ...

بیشتر بخوانید »

رشته های علمی کاربردی واحد ورمهنگ – وزمانه علیا

رشته های علمی کاربردی واحد ورمهنگ – وزمانه علیا رشته های علمی کاربردی واحد ورمهنگ – وزمانه علیا   : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به رشته های کاردانی فنی واحد ورمهنگ – وزمانه علیا   دانشگاه علمی کاربردی بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی ، رشته های کاردانی و ...

بیشتر بخوانید »

رشته های علمی کاربردی واحد میدانه – میرگسار

رشته های علمی کاربردی واحد میدانه – میرگسار رشته های علمی کاربردی واحد میدانه – میرگسار   : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به رشته های کاردانی فنی واحد میدانه – میرگسار   دانشگاه علمی کاربردی بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی ، رشته های کاردانی و کارشناسی واحد میدانه ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد میدانه – میرگسار

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد میدانه – میرگسار ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد میدانه – میرگسار: داوطلبانی که علاقه مند به ورود به دانشگاه ، بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد میدانه – میرگسارتحصیل نمایند ولی قبل از اقدام به تحصیل در دانشگاه علمی ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد برزآب – برقرو

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد برزآب – برقرو ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد برزآب – برقرو: داوطلبانی که علاقه مند به ورود به دانشگاه ، بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد برزآب – برقروتحصیل نمایند ولی قبل از اقدام به تحصیل در دانشگاه علمی ...

بیشتر بخوانید »

رشته های علمی کاربردی واحد برزآب – برقرو

رشته های علمی کاربردی واحد برزآب – برقرو رشته های علمی کاربردی واحد برزآب – برقرو   : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به رشته های کاردانی فنی واحد برزآب – برقرو   دانشگاه علمی کاربردی بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی ، رشته های کاردانی و کارشناسی واحد برزآب ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد جلیله – چالی سور

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد جلیله – چالی سور ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد جلیله – چالی سور: داوطلبانی که علاقه مند به ورود به دانشگاه ، بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد جلیله – چالی سورتحصیل نمایند ولی قبل از اقدام به تحصیل ...

بیشتر بخوانید »

رشته های علمی کاربردی واحد جلیله – چالی سور

رشته های علمی کاربردی واحد جلیله – چالی سور رشته های علمی کاربردی واحد جلیله – چالی سور   : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به رشته های کاردانی فنی واحد جلیله – چالی سور   دانشگاه علمی کاربردی بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی ، رشته های کاردانی و ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد چمقلوشیدا – حاجی‌آباد سیده

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد چمقلوشیدا – حاجی‌آباد سیده ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد چمقلوشیدا – حاجی‌آباد سیده: داوطلبانی که علاقه مند به ورود به دانشگاه ، بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد چمقلوشیدا – حاجی‌آباد سیدهتحصیل نمایند ولی قبل از اقدام به تحصیل ...

بیشتر بخوانید »

رشته های علمی کاربردی واحد چمقلوشیدا – حاجی‌آباد سیده

رشته های علمی کاربردی واحد چمقلوشیدا – حاجی‌آباد سیده رشته های علمی کاربردی واحد چمقلوشیدا – حاجی‌آباد سیده   : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به رشته های کاردانی فنی واحد چمقلوشیدا – حاجی‌آباد سیده   دانشگاه علمی کاربردی بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی ، رشته های کاردانی و ...

بیشتر بخوانید »

رشته های علمی کاربردی واحد نساره علیا – نساره سفلی

رشته های علمی کاربردی واحد نساره علیا – نساره سفلی رشته های علمی کاربردی واحد نساره علیا – نساره سفلی   : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به رشته های کاردانی فنی واحد نساره علیا – نساره سفلی   دانشگاه علمی کاربردی بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی ، رشته ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد نساره علیا – نساره سفلی

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد نساره علیا – نساره سفلی ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد نساره علیا – نساره سفلی: داوطلبانی که علاقه مند به ورود به دانشگاه ، بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد نساره علیا – نساره سفلیتحصیل نمایند ولی قبل از ...

بیشتر بخوانید »

رشته های علمی کاربردی واحد پاپاله – پنجه سفلی

رشته های علمی کاربردی واحد پاپاله – پنجه سفلی رشته های علمی کاربردی واحد پاپاله – پنجه سفلی   : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به رشته های کاردانی فنی واحد پاپاله – پنجه سفلی   دانشگاه علمی کاربردی بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی ، رشته های کاردانی و ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد پاپاله – پنجه سفلی

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد پاپاله – پنجه سفلی ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد پاپاله – پنجه سفلی: داوطلبانی که علاقه مند به ورود به دانشگاه ، بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد پاپاله – پنجه سفلیتحصیل نمایند ولی قبل از اقدام به تحصیل ...

بیشتر بخوانید »

رشته های علمی کاربردی واحد قشلاق سرخه – قشلاق سفید

رشته های علمی کاربردی واحد قشلاق سرخه – قشلاق سفید رشته های علمی کاربردی واحد قشلاق سرخه – قشلاق سفید   : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به رشته های کاردانی فنی واحد قشلاق سرخه – قشلاق سفید   دانشگاه علمی کاربردی بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی ، رشته ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد قشلاق سرخه – قشلاق سفید

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد قشلاق سرخه – قشلاق سفید ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد قشلاق سرخه – قشلاق سفید: داوطلبانی که علاقه مند به ورود به دانشگاه ، بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد قشلاق سرخه – قشلاق سفیدتحصیل نمایند ولی قبل از ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد قوچم – کاکه جوب

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد قوچم – کاکه جوب ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد قوچم – کاکه جوب: داوطلبانی که علاقه مند به ورود به دانشگاه ، بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد قوچم – کاکه جوبتحصیل نمایند ولی قبل از اقدام به تحصیل ...

بیشتر بخوانید »