خانه / جامع علمی کاربردی

جامع علمی کاربردی

رشته های علمی کاربردی واحد آق‌بلاغ رستم‌خانی – آق‌چه‌کند

رشته های علمی کاربردی واحد آق‌بلاغ رستم‌خانی – آق‌چه‌کند رشته های علمی کاربردی واحد آق‌بلاغ رستم‌خانی – آق‌چه‌کند   : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به رشته های کاردانی فنی واحد آق‌بلاغ رستم‌خانی – آق‌چه‌کند   دانشگاه علمی کاربردی بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی ، رشته های کاردانی و ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد آق‌بلاغ رستم‌خانی – آق‌چه‌کند

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد آق‌بلاغ رستم‌خانی – آق‌چه‌کند ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد آق‌بلاغ رستم‌خانی – آق‌چه‌کند: داوطلبانی که علاقه مند به ورود به دانشگاه ، بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد آق‌بلاغ رستم‌خانی – آق‌چه‌کندتحصیل نمایند ولی قبل از اقدام به تحصیل ...

بیشتر بخوانید »

رشته های علمی کاربردی واحد فشندک – کرکبود

رشته های علمی کاربردی واحد فشندک – کرکبود رشته های علمی کاربردی واحد فشندک – کرکبود   : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به رشته های کاردانی فنی واحد فشندک – کرکبود   دانشگاه علمی کاربردی بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی ، رشته های کاردانی و کارشناسی واحد فشندک ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد فشندک – کرکبود

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد فشندک – کرکبود ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد فشندک – کرکبود: داوطلبانی که علاقه مند به ورود به دانشگاه ، بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد فشندک – کرکبودتحصیل نمایند ولی قبل از اقدام به تحصیل در دانشگاه علمی ...

بیشتر بخوانید »

رشته های علمی کاربردی واحد اسکول‌دره – اسمعیل‌آباد شورقلعه بالا

رشته های علمی کاربردی واحد اسکول‌دره – اسمعیل‌آباد شورقلعه بالا رشته های علمی کاربردی واحد اسکول‌دره – اسمعیل‌آباد شورقلعه بالا   : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به رشته های کاردانی فنی واحد اسکول‌دره – اسمعیل‌آباد شورقلعه بالا   دانشگاه علمی کاربردی بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی ، رشته ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد اسکول‌دره – اسمعیل‌آباد شورقلعه بالا

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد اسکول‌دره – اسمعیل‌آباد شورقلعه بالا ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد اسکول‌دره – اسمعیل‌آباد شورقلعه بالا: داوطلبانی که علاقه مند به ورود به دانشگاه ، بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد اسکول‌دره – اسمعیل‌آباد شورقلعه بالاتحصیل نمایند ولی قبل از ...

بیشتر بخوانید »

رشته های علمی کاربردی واحد قشلاق دیز – قشلاق گیلوان

رشته های علمی کاربردی واحد قشلاق دیز – قشلاق گیلوان رشته های علمی کاربردی واحد قشلاق دیز – قشلاق گیلوان   : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به رشته های کاردانی فنی واحد قشلاق دیز – قشلاق گیلوان   دانشگاه علمی کاربردی بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی ، رشته ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد قشلاق دیز – قشلاق گیلوان

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد قشلاق دیز – قشلاق گیلوان ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد قشلاق دیز – قشلاق گیلوان: داوطلبانی که علاقه مند به ورود به دانشگاه ، بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد قشلاق دیز – قشلاق گیلوانتحصیل نمایند ولی قبل از ...

بیشتر بخوانید »

رشته های علمی کاربردی واحد قزل درق – قشلاق برندق

رشته های علمی کاربردی واحد قزل درق – قشلاق برندق رشته های علمی کاربردی واحد قزل درق – قشلاق برندق   : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به رشته های کاردانی فنی واحد قزل درق – قشلاق برندق   دانشگاه علمی کاربردی بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی ، رشته ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد قزل درق – قشلاق برندق

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد قزل درق – قشلاق برندق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد قزل درق – قشلاق برندق: داوطلبانی که علاقه مند به ورود به دانشگاه ، بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد قزل درق – قشلاق برندقتحصیل نمایند ولی قبل از ...

بیشتر بخوانید »

رشته های علمی کاربردی واحد زاویه سادات – زاویه کیوی

رشته های علمی کاربردی واحد زاویه سادات – زاویه کیوی رشته های علمی کاربردی واحد زاویه سادات – زاویه کیوی   : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به رشته های کاردانی فنی واحد زاویه سادات – زاویه کیوی   دانشگاه علمی کاربردی بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی ، رشته ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد زاویه سادات – زاویه کیوی

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد زاویه سادات – زاویه کیوی ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد زاویه سادات – زاویه کیوی: داوطلبانی که علاقه مند به ورود به دانشگاه ، بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد زاویه سادات – زاویه کیویتحصیل نمایند ولی قبل از ...

بیشتر بخوانید »

رشته های علمی کاربردی واحد قیلولو – کچلر

رشته های علمی کاربردی واحد قیلولو – کچلر رشته های علمی کاربردی واحد قیلولو – کچلر   : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به رشته های کاردانی فنی واحد قیلولو – کچلر   دانشگاه علمی کاربردی بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی ، رشته های کاردانی و کارشناسی واحد قیلولو ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد قیلولو – کچلر

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد قیلولو – کچلر ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد قیلولو – کچلر: داوطلبانی که علاقه مند به ورود به دانشگاه ، بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد قیلولو – کچلرتحصیل نمایند ولی قبل از اقدام به تحصیل در دانشگاه علمی ...

بیشتر بخوانید »

رشته های علمی کاربردی واحد پرمهر – پرچین علیا

رشته های علمی کاربردی واحد پرمهر – پرچین علیا رشته های علمی کاربردی واحد پرمهر – پرچین علیا   : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به رشته های کاردانی فنی واحد پرمهر – پرچین علیا   دانشگاه علمی کاربردی بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی ، رشته های کاردانی و ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد پرمهر – پرچین علیا

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد پرمهر – پرچین علیا ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد پرمهر – پرچین علیا: داوطلبانی که علاقه مند به ورود به دانشگاه ، بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد پرمهر – پرچین علیاتحصیل نمایند ولی قبل از اقدام به تحصیل ...

بیشتر بخوانید »

رشته های علمی کاربردی واحد تپلقا – تازه‌کند لنگان

رشته های علمی کاربردی واحد تپلقا – تازه‌کند لنگان رشته های علمی کاربردی واحد تپلقا – تازه‌کند لنگان   : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به رشته های کاردانی فنی واحد تپلقا – تازه‌کند لنگان   دانشگاه علمی کاربردی بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی ، رشته های کاردانی و ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد تپلقا – تازه‌کند لنگان

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد تپلقا – تازه‌کند لنگان ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد تپلقا – تازه‌کند لنگان: داوطلبانی که علاقه مند به ورود به دانشگاه ، بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد تپلقا – تازه‌کند لنگانتحصیل نمایند ولی قبل از اقدام به تحصیل ...

بیشتر بخوانید »

رشته های علمی کاربردی واحد باریس – باللوجه‌میرک

رشته های علمی کاربردی واحد باریس – باللوجه‌میرک رشته های علمی کاربردی واحد باریس – باللوجه‌میرک   : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به رشته های کاردانی فنی واحد باریس – باللوجه‌میرک   دانشگاه علمی کاربردی بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی ، رشته های کاردانی و کارشناسی واحد باریس ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد باریس – باللوجه‌میرک

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد باریس – باللوجه‌میرک ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد باریس – باللوجه‌میرک: داوطلبانی که علاقه مند به ورود به دانشگاه ، بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد باریس – باللوجه‌میرکتحصیل نمایند ولی قبل از اقدام به تحصیل در دانشگاه علمی ...

بیشتر بخوانید »

رشته های علمی کاربردی واحد آق‌گونی – اجغاز

رشته های علمی کاربردی واحد آق‌گونی – اجغاز رشته های علمی کاربردی واحد آق‌گونی – اجغاز   : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به رشته های کاردانی فنی واحد آق‌گونی – اجغاز   دانشگاه علمی کاربردی بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی ، رشته های کاردانی و کارشناسی واحد آق‌گونی ...

بیشتر بخوانید »