خانه / اخبار پیام نور

اخبار پیام نور

ثبت نام پیام نور واحد آق‌بلاغ رستم‌خانی – آق‌چه‌کند   

ثبت نام پیام نور واحد آق‌بلاغ رستم‌خانی – آق‌چه‌کند ثبت نام بدون کنکور واحد آق‌بلاغ رستم‌خانی – آق‌چه‌کند   دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد واحد آق‌بلاغ رستم‌خانی – آق‌چه‌کند   دانشگاه پیام نور شوند. در واقع این دانشگاه در مقطع کارشناسی ، علاوه بر اینکه ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام پیام نور واحد فشندک – کرکبود   

ثبت نام پیام نور واحد فشندک – کرکبود ثبت نام بدون کنکور واحد فشندک – کرکبود   دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد واحد فشندک – کرکبود   دانشگاه پیام نور شوند. در واقع این دانشگاه در مقطع کارشناسی ، علاوه بر اینکه از طریق برگزاری ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام پیام نور واحد فشندک – کرکبود   

ثبت نام پیام نور واحد فشندک – کرکبود ثبت نام بدون کنکور واحد فشندک – کرکبود   دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد واحد فشندک – کرکبود   دانشگاه پیام نور شوند. در واقع این دانشگاه در مقطع کارشناسی ، علاوه بر اینکه از طریق برگزاری ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام پیام نور واحد اسکول‌دره – اسمعیل‌آباد شورقلعه بالا   

ثبت نام پیام نور واحد اسکول‌دره – اسمعیل‌آباد شورقلعه بالا ثبت نام بدون کنکور واحد اسکول‌دره – اسمعیل‌آباد شورقلعه بالا   دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد واحد اسکول‌دره – اسمعیل‌آباد شورقلعه بالا   دانشگاه پیام نور شوند. در واقع این دانشگاه در مقطع کارشناسی ، ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام پیام نور واحد قشلاق دیز – قشلاق گیلوان   

ثبت نام پیام نور واحد قشلاق دیز – قشلاق گیلوان ثبت نام بدون کنکور واحد قشلاق دیز – قشلاق گیلوان   دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد واحد قشلاق دیز – قشلاق گیلوان   دانشگاه پیام نور شوند. در واقع این دانشگاه در مقطع کارشناسی ، ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام پیام نور واحد قزل درق – قشلاق برندق   

ثبت نام پیام نور واحد قزل درق – قشلاق برندق ثبت نام بدون کنکور واحد قزل درق – قشلاق برندق   دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد واحد قزل درق – قشلاق برندق   دانشگاه پیام نور شوند. در واقع این دانشگاه در مقطع کارشناسی ، ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام پیام نور واحد زاویه سادات – زاویه کیوی   

ثبت نام پیام نور واحد زاویه سادات – زاویه کیوی ثبت نام بدون کنکور واحد زاویه سادات – زاویه کیوی   دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد واحد زاویه سادات – زاویه کیوی   دانشگاه پیام نور شوند. در واقع این دانشگاه در مقطع کارشناسی ، ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام پیام نور واحد قیلولو – کچلر   

ثبت نام پیام نور واحد قیلولو – کچلر ثبت نام بدون کنکور واحد قیلولو – کچلر   دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد واحد قیلولو – کچلر   دانشگاه پیام نور شوند. در واقع این دانشگاه در مقطع کارشناسی ، علاوه بر اینکه از طریق برگزاری ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام پیام نور واحد پرمهر – پرچین علیا   

ثبت نام پیام نور واحد پرمهر – پرچین علیا ثبت نام بدون کنکور واحد پرمهر – پرچین علیا   دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد واحد پرمهر – پرچین علیا   دانشگاه پیام نور شوند. در واقع این دانشگاه در مقطع کارشناسی ، علاوه بر اینکه ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام پیام نور واحد تپلقا – تازه‌کند لنگان   

ثبت نام پیام نور واحد تپلقا – تازه‌کند لنگان ثبت نام بدون کنکور واحد تپلقا – تازه‌کند لنگان   دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد واحد تپلقا – تازه‌کند لنگان   دانشگاه پیام نور شوند. در واقع این دانشگاه در مقطع کارشناسی ، علاوه بر اینکه ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام پیام نور واحد باریس – باللوجه‌میرک   

ثبت نام پیام نور واحد باریس – باللوجه‌میرک ثبت نام بدون کنکور واحد باریس – باللوجه‌میرک   دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد واحد باریس – باللوجه‌میرک   دانشگاه پیام نور شوند. در واقع این دانشگاه در مقطع کارشناسی ، علاوه بر اینکه از طریق برگزاری ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام پیام نور واحد آق‌گونی – اجغاز   

ثبت نام پیام نور واحد آق‌گونی – اجغاز ثبت نام بدون کنکور واحد آق‌گونی – اجغاز   دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد واحد آق‌گونی – اجغاز   دانشگاه پیام نور شوند. در واقع این دانشگاه در مقطع کارشناسی ، علاوه بر اینکه از طریق برگزاری ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام پیام نور واحد جنیزه – جوجهی   

ثبت نام پیام نور واحد جنیزه – جوجهی ثبت نام بدون کنکور واحد جنیزه – جوجهی   دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد واحد جنیزه – جوجهی   دانشگاه پیام نور شوند. در واقع این دانشگاه در مقطع کارشناسی ، علاوه بر اینکه از طریق برگزاری ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام پیام نور واحد گورادل – گنسول‌کندی   

ثبت نام پیام نور واحد گورادل – گنسول‌کندی ثبت نام بدون کنکور واحد گورادل – گنسول‌کندی   دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد واحد گورادل – گنسول‌کندی   دانشگاه پیام نور شوند. در واقع این دانشگاه در مقطع کارشناسی ، علاوه بر اینکه از طریق برگزاری ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام پیام نور واحد اباطی – اریگلو

ثبت نام پیام نور واحد اباطی – اریگلو ثبت نام بدون کنکور واحد اباطی – اریگلو دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد واحد اباطی – اریگلو دانشگاه پیام نور شوند. در واقع این دانشگاه در مقطع کارشناسی ، علاوه بر اینکه از طریق برگزاری ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام پیام نور واحد تاج الدین آباد – تاژان دره

ثبت نام پیام نور واحد تاج الدین آباد – تاژان دره ثبت نام بدون کنکور واحد تاج الدین آباد – تاژان دره دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد واحد تاج الدین آباد – تاژان دره دانشگاه پیام نور شوند. در واقع این دانشگاه در ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام پیام نور واحد خانقاه الواج – خرابه سنجی

ثبت نام پیام نور واحد خانقاه الواج – خرابه سنجی ثبت نام بدون کنکور واحد خانقاه الواج – خرابه سنجی دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد واحد خانقاه الواج – خرابه سنجی دانشگاه پیام نور شوند. در واقع این دانشگاه در مقطع کارشناسی ، ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام پیام نور واحد جیران دره – چراغچی

ثبت نام پیام نور واحد جیران دره – چراغچی ثبت نام بدون کنکور واحد جیران دره – چراغچی دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد واحد جیران دره – چراغچی دانشگاه پیام نور شوند. در واقع این دانشگاه در مقطع کارشناسی ، علاوه بر اینکه ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام پیام نور واحد ارلان – اسداغی

ثبت نام پیام نور واحد ارلان – اسداغی ثبت نام بدون کنکور واحد ارلان – اسداغی دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد واحد ارلان – اسداغی دانشگاه پیام نور شوند. در واقع این دانشگاه در مقطع کارشناسی ، علاوه بر اینکه از طریق برگزاری ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام پیام نور واحد خوبیارلو – خونیرو

ثبت نام پیام نور واحد خوبیارلو – خونیرو ثبت نام بدون کنکور واحد خوبیارلو – خونیرو دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد واحد خوبیارلو – خونیرو دانشگاه پیام نور شوند. در واقع این دانشگاه در مقطع کارشناسی ، علاوه بر اینکه از طریق برگزاری ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام پیام نور واحد قوچ احمد – قودچی

ثبت نام پیام نور واحد قوچ احمد – قودچی ثبت نام بدون کنکور واحد قوچ احمد – قودچی دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد واحد قوچ احمد – قودچی دانشگاه پیام نور شوند. در واقع این دانشگاه در مقطع کارشناسی ، علاوه بر اینکه ...

بیشتر بخوانید »