خانه / اخبار پیام نور

اخبار پیام نور

ثبت نام بدون کنکور پیام نور بره‌سیله – بیک‌زاده

ثبت نام بدون کنکور پیام نور بره‌سیله – بیک‌زاده دانشگاه پیام نور بره‌سیله – بیک‌زاده یکی از مراکز دانشگاهی فعل در کشورمان هست که سالانه به صورت بدون کنکور اقدام به جذب دانشجو می نماید. هر ساله دانشگاه پیام نور بره‌سیله – بیک‌زاده در دو بازی زمانی برای نیم سال اول تحصیلی (ورودی مهر) و همچنین نیمسال دوم تحصیلی (ورودی ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام بدون کنکور پیام نور سیاران نهرآب – شورواش سفلی

ثبت نام بدون کنکور پیام نور سیاران نهرآب – شورواش سفلی دانشگاه پیام نور سیاران نهرآب – شورواش سفلی یکی از مراکز دانشگاهی فعل در کشورمان هست که سالانه به صورت بدون کنکور اقدام به جذب دانشجو می نماید. هر ساله دانشگاه پیام نور سیاران نهرآب – شورواش سفلی در دو بازی زمانی برای نیم سال اول تحصیلی (ورودی مهر) ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام بدون کنکور پیام نور ورمهنگ – وزمانه علیا

ثبت نام بدون کنکور پیام نور ورمهنگ – وزمانه علیا دانشگاه پیام نور ورمهنگ – وزمانه علیا یکی از مراکز دانشگاهی فعل در کشورمان هست که سالانه به صورت بدون کنکور اقدام به جذب دانشجو می نماید. هر ساله دانشگاه پیام نور ورمهنگ – وزمانه علیا در دو بازی زمانی برای نیم سال اول تحصیلی (ورودی مهر) و همچنین نیمسال ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام بدون کنکور پیام نور میدانه – میرگسار

ثبت نام بدون کنکور پیام نور میدانه – میرگسار دانشگاه پیام نور میدانه – میرگسار یکی از مراکز دانشگاهی فعل در کشورمان هست که سالانه به صورت بدون کنکور اقدام به جذب دانشجو می نماید. هر ساله دانشگاه پیام نور میدانه – میرگسار در دو بازی زمانی برای نیم سال اول تحصیلی (ورودی مهر) و همچنین نیمسال دوم تحصیلی (ورودی ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام بدون کنکور پیام نور برزآب – برقرو

ثبت نام بدون کنکور پیام نور برزآب – برقرو دانشگاه پیام نور برزآب – برقرو  یکی از مراکز دانشگاهی فعل در کشورمان هست که سالانه به صورت بدون کنکور اقدام به جذب دانشجو می نماید. هر ساله دانشگاه پیام نور برزآب – برقرو  در دو بازی زمانی برای نیم سال اول تحصیلی (ورودی مهر) و همچنین نیمسال دوم تحصیلی (ورودی ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام بدون کنکور پیام نور جلیله – چالی سور

ثبت نام بدون کنکور پیام نور جلیله – چالی سور دانشگاه پیام نور جلیله – چالی سور یکی از مراکز دانشگاهی فعل در کشورمان هست که سالانه به صورت بدون کنکور اقدام به جذب دانشجو می نماید. هر ساله دانشگاه پیام نور جلیله – چالی سور در دو بازی زمانی برای نیم سال اول تحصیلی (ورودی مهر) و همچنین نیمسال ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام بدون کنکور پیام نور چمقلوشیدا – حاجی‌آباد سیده

ثبت نام بدون کنکور پیام نور چمقلوشیدا – حاجی‌آباد سیده دانشگاه پیام نور چمقلوشیدا – حاجی‌آباد سیده یکی از مراکز دانشگاهی فعل در کشورمان هست که سالانه به صورت بدون کنکور اقدام به جذب دانشجو می نماید. هر ساله دانشگاه پیام نور چمقلوشیدا – حاجی‌آباد سیده در دو بازی زمانی برای نیم سال اول تحصیلی (ورودی مهر) و همچنین نیمسال ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام بدون کنکور پیام نور نساره علیا – نساره سفلی

ثبت نام بدون کنکور پیام نور نساره علیا – نساره سفلی دانشگاه پیام نور نساره علیا – نساره سفلی یکی از مراکز دانشگاهی فعل در کشورمان هست که سالانه به صورت بدون کنکور اقدام به جذب دانشجو می نماید. هر ساله دانشگاه پیام نور نساره علیا – نساره سفلی در دو بازی زمانی برای نیم سال اول تحصیلی (ورودی مهر) ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام بدون کنکور پیام نور پاپاله – پنجه سفلی

ثبت نام بدون کنکور پیام نور پاپاله – پنجه سفلی دانشگاه پیام نور پاپاله – پنجه سفلی  یکی از مراکز دانشگاهی فعل در کشورمان هست که سالانه به صورت بدون کنکور اقدام به جذب دانشجو می نماید. هر ساله دانشگاه پیام نور پاپاله – پنجه سفلی  در دو بازی زمانی برای نیم سال اول تحصیلی (ورودی مهر) و همچنین نیمسال ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام بدون کنکور پیام نور قشلاق سرخه – قشلاق سفید

ثبت نام بدون کنکور پیام نور قشلاق سرخه – قشلاق سفید دانشگاه پیام نور قشلاق سرخه – قشلاق سفید یکی از مراکز دانشگاهی فعل در کشورمان هست که سالانه به صورت بدون کنکور اقدام به جذب دانشجو می نماید. هر ساله دانشگاه پیام نور قشلاق سرخه – قشلاق سفید در دو بازی زمانی برای نیم سال اول تحصیلی (ورودی مهر) ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام بدون کنکور پیام نور قوچم – کاکه جوب

ثبت نام بدون کنکور پیام نور قوچم – کاکه جوب دانشگاه پیام نور قوچم – کاکه جوب یکی از مراکز دانشگاهی فعل در کشورمان هست که سالانه به صورت بدون کنکور اقدام به جذب دانشجو می نماید. هر ساله دانشگاه پیام نور قوچم – کاکه جوب در دو بازی زمانی برای نیم سال اول تحصیلی (ورودی مهر) و همچنین نیمسال ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام بدون کنکور پیام نور قلعه فولاد – قوچم

ثبت نام بدون کنکور پیام نور قلعه فولاد – قوچم دانشگاه پیام نور قلعه فولاد – قوچم  یکی از مراکز دانشگاهی فعل در کشورمان هست که سالانه به صورت بدون کنکور اقدام به جذب دانشجو می نماید. هر ساله دانشگاه پیام نور قلعه فولاد – قوچم  در دو بازی زمانی برای نیم سال اول تحصیلی (ورودی مهر) و همچنین نیمسال ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام بدون کنکور پیام نور دهرقه پیرحسین – زاغه فولاد

ثبت نام بدون کنکور پیام نور دهرقه پیرحسین – زاغه فولاد دانشگاه پیام نور دهرقه پیرحسین – زاغه فولاد  یکی از مراکز دانشگاهی فعل در کشورمان هست که سالانه به صورت بدون کنکور اقدام به جذب دانشجو می نماید. هر ساله دانشگاه پیام نور دهرقه پیرحسین – زاغه فولاد  در دو بازی زمانی برای نیم سال اول تحصیلی (ورودی مهر) ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام بدون کنکور پیام نور کرچنگ – کشکا

ثبت نام بدون کنکور پیام نور کرچنگ – کشکا دانشگاه پیام نور کرچنگ – کشکا یکی از مراکز دانشگاهی فعل در کشورمان هست که سالانه به صورت بدون کنکور اقدام به جذب دانشجو می نماید. هر ساله دانشگاه پیام نور کرچنگ – کشکا در دو بازی زمانی برای نیم سال اول تحصیلی (ورودی مهر) و همچنین نیمسال دوم تحصیلی (ورودی ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام بدون کنکور پیام نور فندری – فندری نماورکلا

ثبت نام بدون کنکور پیام نور فندری – فندری نماورکلا دانشگاه پیام نور فندری – فندری نماورکلا یکی از مراکز دانشگاهی فعل در کشورمان هست که سالانه به صورت بدون کنکور اقدام به جذب دانشجو می نماید. هر ساله دانشگاه پیام نور فندری – فندری نماورکلا در دو بازی زمانی برای نیم سال اول تحصیلی (ورودی مهر) و همچنین نیمسال ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام بدون کنکور پیام نور تنبلا – جمال‌کلا

ثبت نام بدون کنکور پیام نور تنبلا – جمال‌کلا دانشگاه پیام نور تنبلا – جمال‌کلا  یکی از مراکز دانشگاهی فعل در کشورمان هست که سالانه به صورت بدون کنکور اقدام به جذب دانشجو می نماید. هر ساله دانشگاه پیام نور تنبلا – جمال‌کلا  در دو بازی زمانی برای نیم سال اول تحصیلی (ورودی مهر) و همچنین نیمسال دوم تحصیلی (ورودی ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام بدون کنکور پیام نور کلین‌خونی – کمررود

ثبت نام بدون کنکور پیام نور کلین‌خونی – کمررود دانشگاه پیام نور کلین‌خونی – کمررود  یکی از مراکز دانشگاهی فعل در کشورمان هست که سالانه به صورت بدون کنکور اقدام به جذب دانشجو می نماید. هر ساله دانشگاه پیام نور کلین‌خونی – کمررود  در دو بازی زمانی برای نیم سال اول تحصیلی (ورودی مهر) و همچنین نیمسال دوم تحصیلی (ورودی ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام بدون کنکور پیام نور عباسا – عبدل‌ده

ثبت نام بدون کنکور پیام نور عباسا – عبدل‌ده دانشگاه پیام نور عباسا – عبدل‌ده  یکی از مراکز دانشگاهی فعل در کشورمان هست که سالانه به صورت بدون کنکور اقدام به جذب دانشجو می نماید. هر ساله دانشگاه پیام نور عباسا – عبدل‌ده  در دو بازی زمانی برای نیم سال اول تحصیلی (ورودی مهر) و همچنین نیمسال دوم تحصیلی (ورودی ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام بدون کنکور پیام نور لترگاز سفلی – لترگاز علیا

ثبت نام بدون کنکور پیام نور لترگاز سفلی – لترگاز علیا دانشگاه پیام نور لترگاز سفلی – لترگاز علیا  یکی از مراکز دانشگاهی فعل در کشورمان هست که سالانه به صورت بدون کنکور اقدام به جذب دانشجو می نماید. هر ساله دانشگاه پیام نور لترگاز سفلی – لترگاز علیا  در دو بازی زمانی برای نیم سال اول تحصیلی (ورودی مهر) ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام بدون کنکور پیام نور تیله‌نو – چین‌پارچ

ثبت نام بدون کنکور پیام نور تیله‌نو – چین‌پارچ دانشگاه پیام نور تیله‌نو – چین‌پارچ  یکی از مراکز دانشگاهی فعل در کشورمان هست که سالانه به صورت بدون کنکور اقدام به جذب دانشجو می نماید. هر ساله دانشگاه پیام نور تیله‌نو – چین‌پارچ  در دو بازی زمانی برای نیم سال اول تحصیلی (ورودی مهر) و همچنین نیمسال دوم تحصیلی (ورودی ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام بدون کنکور پیام نور وسیه‌کش – وسیه‌سر

ثبت نام بدون کنکور پیام نور وسیه‌کش – وسیه‌سر دانشگاه پیام نور وسیه‌کش – وسیه‌سر  یکی از مراکز دانشگاهی فعل در کشورمان هست که سالانه به صورت بدون کنکور اقدام به جذب دانشجو می نماید. هر ساله دانشگاه پیام نور وسیه‌کش – وسیه‌سر  در دو بازی زمانی برای نیم سال اول تحصیلی (ورودی مهر) و همچنین نیمسال دوم تحصیلی (ورودی ...

بیشتر بخوانید »