خانه / اخبار دانشگاه آزاد

اخبار دانشگاه آزاد

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد پادگان سلمان فارسی – پست‌برق

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد پادگان سلمان فارسی – پست‌برق با این که 5 سال از ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد پادگان سلمان فارسی – پست‌برق می گذرد ولی هنوز هم بسیاری از داوطلبان نسبت به شرایط و نحوه ثبت نام ، زمان ثبت نام و لیست رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد پادگان سلمان فارسی – پست‌برق ...

بیشتر بخوانید »

رشته های دانشگاه آزاد واحد پادگان سلمان فارسی – پست‌برق

رشته های دانشگاه آزاد واحد پادگان سلمان فارسی – پست‌برق در سال های اخیر داوطلبان زیادی متقاضی تحصیل در لیست رشته های دانشگاه آزاد پادگان سلمان فارسی – پست‌برق شده اند و هر سال بر تعداد متقاضیان شرکت در دوره های بدون کنکور دانشگاه آزاد افزوده می شود و دانشگاه آزاد هریس – مرند از جمله دانشگاه هایی می باشد ...

بیشتر بخوانید »

رشته های دانشگاه آزاد واحد سیاران نهرآب – شورواش سفلی

رشته های دانشگاه آزاد واحد سیاران نهرآب – شورواش سفلی در سال های اخیر داوطلبان زیادی متقاضی تحصیل در لیست رشته های دانشگاه آزاد سیاران نهرآب – شورواش سفلی شده اند و هر سال بر تعداد متقاضیان شرکت در دوره های بدون کنکور دانشگاه آزاد افزوده می شود و دانشگاه آزاد هریس – مرند از جمله دانشگاه هایی می باشد ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد سیاران نهرآب – شورواش سفلی

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد سیاران نهرآب – شورواش سفلی با این که 5 سال از ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد سیاران نهرآب – شورواش سفلی می گذرد ولی هنوز هم بسیاری از داوطلبان نسبت به شرایط و نحوه ثبت نام ، زمان ثبت نام و لیست رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد سیاران نهرآب – شورواش سفلی ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد ورمهنگ – وزمانه علیا

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد ورمهنگ – وزمانه علیا با این که 5 سال از ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد ورمهنگ – وزمانه علیا می گذرد ولی هنوز هم بسیاری از داوطلبان نسبت به شرایط و نحوه ثبت نام ، زمان ثبت نام و لیست رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد ورمهنگ – وزمانه علیا بی اطلاع می ...

بیشتر بخوانید »

رشته های دانشگاه آزاد واحد ورمهنگ – وزمانه علیا

رشته های دانشگاه آزاد واحد ورمهنگ – وزمانه علیا در سال های اخیر داوطلبان زیادی متقاضی تحصیل در لیست رشته های دانشگاه آزاد ورمهنگ – وزمانه علیا شده اند و هر سال بر تعداد متقاضیان شرکت در دوره های بدون کنکور دانشگاه آزاد افزوده می شود و دانشگاه آزاد هریس – مرند از جمله دانشگاه هایی می باشد که بصورت ...

بیشتر بخوانید »

رشته های دانشگاه آزاد واحد میدانه – میرگسار

رشته های دانشگاه آزاد واحد میدانه – میرگسار در سال های اخیر داوطلبان زیادی متقاضی تحصیل در لیست رشته های دانشگاه آزاد میدانه – میرگسار شده اند و هر سال بر تعداد متقاضیان شرکت در دوره های بدون کنکور دانشگاه آزاد افزوده می شود و دانشگاه آزاد هریس – مرند از جمله دانشگاه هایی می باشد که بصورت بدون آزمون ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد میدانه – میرگسار

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد میدانه – میرگسار با این که 5 سال از ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد میدانه – میرگسار می گذرد ولی هنوز هم بسیاری از داوطلبان نسبت به شرایط و نحوه ثبت نام ، زمان ثبت نام و لیست رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد میدانه – میرگسار بی اطلاع می باشند. با تغییر ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد برزآب – برقرو

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد برزآب – برقرو با این که 5 سال از ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد برزآب – برقرو می گذرد ولی هنوز هم بسیاری از داوطلبان نسبت به شرایط و نحوه ثبت نام ، زمان ثبت نام و لیست رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد برزآب – برقرو بی اطلاع می باشند. با تغییر ...

بیشتر بخوانید »

رشته های دانشگاه آزاد واحد برزآب – برقرو

رشته های دانشگاه آزاد واحد برزآب – برقرو در سال های اخیر داوطلبان زیادی متقاضی تحصیل در لیست رشته های دانشگاه آزاد برزآب – برقرو شده اند و هر سال بر تعداد متقاضیان شرکت در دوره های بدون کنکور دانشگاه آزاد افزوده می شود و دانشگاه آزاد برزآب – برقرو از جمله دانشگاه هایی می باشد که بصورت بدون آزمون ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد جلیله – چالی سور

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد جلیله – چالی سور با این که 5 سال از ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد جلیله – چالی سور می گذرد ولی هنوز هم بسیاری از داوطلبان نسبت به شرایط و نحوه ثبت نام ، زمان ثبت نام و لیست رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد جلیله – چالی سور بی اطلاع می ...

بیشتر بخوانید »

رشته های دانشگاه آزاد واحد جلیله – چالی سور

رشته های دانشگاه آزاد واحد جلیله – چالی سور در سال های اخیر داوطلبان زیادی متقاضی تحصیل در لیست رشته های دانشگاه آزاد هریس – مرند شده اند و هر سال بر تعداد متقاضیان شرکت در دوره های بدون کنکور دانشگاه آزاد افزوده می شود و دانشگاه آزاد هریس – مرند از جمله دانشگاه هایی می باشد که بصورت بدون ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد چمقلوشیدا – حاجی‌آباد سیده

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد چمقلوشیدا – حاجی‌آباد سیده با این که 5 سال از ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد چمقلوشیدا – حاجی‌آباد سیده می گذرد ولی هنوز هم بسیاری از داوطلبان نسبت به شرایط و نحوه ثبت نام ، زمان ثبت نام و لیست رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد چمقلوشیدا – حاجی‌آباد سیده بی اطلاع می ...

بیشتر بخوانید »

رشته های دانشگاه آزاد واحد چمقلوشیدا – حاجی‌آباد سیده

رشته های دانشگاه آزاد واحد چمقلوشیدا – حاجی‌آباد سیده در سال های اخیر داوطلبان زیادی متقاضی تحصیل در لیست رشته های دانشگاه آزاد هریس – مرند شده اند و هر سال بر تعداد متقاضیان شرکت در دوره های بدون کنکور دانشگاه آزاد افزوده می شود و دانشگاه آزاد هریس – مرند از جمله دانشگاه هایی می باشد که بصورت بدون ...

بیشتر بخوانید »

رشته های دانشگاه آزاد واحد نساره علیا – نساره سفلی

رشته های دانشگاه آزاد واحد نساره علیا – نساره سفلی در سال های اخیر داوطلبان زیادی متقاضی تحصیل در لیست رشته های دانشگاه آزاد هریس – مرند شده اند و هر سال بر تعداد متقاضیان شرکت در دوره های بدون کنکور دانشگاه آزاد افزوده می شود و دانشگاه آزاد هریس – مرند از جمله دانشگاه هایی می باشد که بصورت ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد نساره علیا – نساره سفلی

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد نساره علیا – نساره سفلی با این که 5 سال از ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد نساره علیا – نساره سفلی می گذرد ولی هنوز هم بسیاری از داوطلبان نسبت به شرایط و نحوه ثبت نام ، زمان ثبت نام و لیست رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد نساره علیا – نساره سفلی ...

بیشتر بخوانید »

رشته های دانشگاه آزاد واحد پاپاله – پنجه سفلی

رشته های دانشگاه آزاد واحد پاپاله – پنجه سفلی در سال های اخیر داوطلبان زیادی متقاضی تحصیل در لیست رشته های دانشگاه آزاد پاپاله – پنجه سفلی شده اند و هر سال بر تعداد متقاضیان شرکت در دوره های بدون کنکور دانشگاه آزاد افزوده می شود و دانشگاه آزاد پاپاله – پنجه سفلی از جمله دانشگاه هایی می باشد که ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد پاپاله – پنجه سفلی

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد پاپاله – پنجه سفلی با این که 5 سال از ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد پاپاله – پنجه سفلی می گذرد ولی هنوز هم بسیاری از داوطلبان نسبت به شرایط و نحوه ثبت نام ، زمان ثبت نام و لیست رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد پاپاله – پنجه سفلی بی اطلاع می ...

بیشتر بخوانید »

رشته های دانشگاه آزاد واحد قشلاق سرخه – قشلاق سفید

رشته های دانشگاه آزاد واحد قشلاق سرخه – قشلاق سفید در سال های اخیر داوطلبان زیادی متقاضی تحصیل در لیست رشته های دانشگاه آزاد هریس – مرند شده اند و هر سال بر تعداد متقاضیان شرکت در دوره های بدون کنکور دانشگاه آزاد افزوده می شود و دانشگاه آزاد هریس – مرند از جمله دانشگاه هایی می باشد که بصورت ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد قشلاق سرخه – قشلاق سفید

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد قشلاق سرخه – قشلاق سفید با این که 5 سال از ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد قشلاق سرخه – قشلاق سفید می گذرد ولی هنوز هم بسیاری از داوطلبان نسبت به شرایط و نحوه ثبت نام ، زمان ثبت نام و لیست رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد قشلاق سرخه – قشلاق سفید ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد قوچم – کاکه جوب

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد قوچم – کاکه جوب با این که 5 سال از ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد قوچم – کاکه جوب می گذرد ولی هنوز هم بسیاری از داوطلبان نسبت به شرایط و نحوه ثبت نام ، زمان ثبت نام و لیست رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد قوچم – کاکه جوب بی اطلاع می ...

بیشتر بخوانید »