خانه / اخبار دانشگاه آزاد

اخبار دانشگاه آزاد

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد آق‌بلاغ رستم‌خانی – آق‌چه‌کند

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد آق‌بلاغ رستم‌خانی – آق‌چه‌کند ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد آق‌بلاغ رستم‌خانی – آق‌چه‌کند  : هرساله در راستای جذب داوطلبان جهت تحصیل در رشته های ارائه شده در این دانشگاه ثبت نامی برگزار می گردد و فرصت مناسبی است برای داوطلبانی که قصد ورود به دانشگاه آزاد در واحد آق‌بلاغ رستم‌خانی – ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد آق‌بلاغ رستم‌خانی – آق‌چه‌کند

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد آق‌بلاغ رستم‌خانی – آق‌چه‌کند دوره های بدون کنکور واحد آق‌بلاغ رستم‌خانی – آق‌چه‌کنددانشگاه آزاد بهترین فرصت برای داوطلبانی می باشد که به هر دلیلی موفق به شرکت و یا قبولی در کنکور نشده اند و بدنبال راه و مسیر راحتی برای ورود به دانشگاه هستند. ثبت نام بدون کنکور واحد آق‌بلاغ رستم‌خانی – ...

بیشتر بخوانید »

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد فشندک – کرکبود

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد فشندک – کرکبود ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد فشندک – کرکبود  : هرساله در راستای جذب داوطلبان جهت تحصیل در رشته های ارائه شده در این دانشگاه ثبت نامی برگزار می گردد و فرصت مناسبی است برای داوطلبانی که قصد ورود به دانشگاه آزاد در واحد فشندک – کرکبود  به صورت ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد فشندک – کرکبود

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد فشندک – کرکبود دوره های بدون کنکور واحد فشندک – کرکبوددانشگاه آزاد بهترین فرصت برای داوطلبانی می باشد که به هر دلیلی موفق به شرکت و یا قبولی در کنکور نشده اند و بدنبال راه و مسیر راحتی برای ورود به دانشگاه هستند. ثبت نام بدون کنکور واحد فشندک – کرکبوددانشگاه آزاد هرساله ...

بیشتر بخوانید »

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد اسکول‌دره – اسمعیل‌آباد شورقلعه بالا

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد اسکول‌دره – اسمعیل‌آباد شورقلعه بالا ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد اسکول‌دره – اسمعیل‌آباد شورقلعه بالا  : هرساله در راستای جذب داوطلبان جهت تحصیل در رشته های ارائه شده در این دانشگاه ثبت نامی برگزار می گردد و فرصت مناسبی است برای داوطلبانی که قصد ورود به دانشگاه آزاد در واحد اسکول‌دره ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد اسکول‌دره – اسمعیل‌آباد شورقلعه بالا

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد اسکول‌دره – اسمعیل‌آباد شورقلعه بالا دوره های بدون کنکور واحد اسکول‌دره – اسمعیل‌آباد شورقلعه بالادانشگاه آزاد بهترین فرصت برای داوطلبانی می باشد که به هر دلیلی موفق به شرکت و یا قبولی در کنکور نشده اند و بدنبال راه و مسیر راحتی برای ورود به دانشگاه هستند. ثبت نام بدون کنکور واحد اسکول‌دره ...

بیشتر بخوانید »

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد قشلاق دیز – قشلاق گیلوان

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد قشلاق دیز – قشلاق گیلوان ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد قشلاق دیز – قشلاق گیلوان  : هرساله در راستای جذب داوطلبان جهت تحصیل در رشته های ارائه شده در این دانشگاه ثبت نامی برگزار می گردد و فرصت مناسبی است برای داوطلبانی که قصد ورود به دانشگاه آزاد در واحد قشلاق ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد قشلاق دیز – قشلاق گیلوان

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد قشلاق دیز – قشلاق گیلوان دوره های بدون کنکور واحد قشلاق دیز – قشلاق گیلواندانشگاه آزاد بهترین فرصت برای داوطلبانی می باشد که به هر دلیلی موفق به شرکت و یا قبولی در کنکور نشده اند و بدنبال راه و مسیر راحتی برای ورود به دانشگاه هستند. ثبت نام بدون کنکور واحد قشلاق ...

بیشتر بخوانید »

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد قزل درق – قشلاق برندق

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد قزل درق – قشلاق برندق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد قزل درق – قشلاق برندق  : هرساله در راستای جذب داوطلبان جهت تحصیل در رشته های ارائه شده در این دانشگاه ثبت نامی برگزار می گردد و فرصت مناسبی است برای داوطلبانی که قصد ورود به دانشگاه آزاد در واحد قزل ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد قزل درق – قشلاق برندق

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد قزل درق – قشلاق برندق دوره های بدون کنکور واحد قزل درق – قشلاق برندقدانشگاه آزاد بهترین فرصت برای داوطلبانی می باشد که به هر دلیلی موفق به شرکت و یا قبولی در کنکور نشده اند و بدنبال راه و مسیر راحتی برای ورود به دانشگاه هستند. ثبت نام بدون کنکور واحد قزل ...

بیشتر بخوانید »

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد زاویه سادات – زاویه کیوی

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد زاویه سادات – زاویه کیوی ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد زاویه سادات – زاویه کیوی  : هرساله در راستای جذب داوطلبان جهت تحصیل در رشته های ارائه شده در این دانشگاه ثبت نامی برگزار می گردد و فرصت مناسبی است برای داوطلبانی که قصد ورود به دانشگاه آزاد در واحد زاویه ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد زاویه سادات – زاویه کیوی

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد زاویه سادات – زاویه کیوی دوره های بدون کنکور واحد زاویه سادات – زاویه کیویدانشگاه آزاد بهترین فرصت برای داوطلبانی می باشد که به هر دلیلی موفق به شرکت و یا قبولی در کنکور نشده اند و بدنبال راه و مسیر راحتی برای ورود به دانشگاه هستند. ثبت نام بدون کنکور واحد زاویه ...

بیشتر بخوانید »

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد قیلولو – کچلر

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد قیلولو – کچلر ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد قیلولو – کچلر  : هرساله در راستای جذب داوطلبان جهت تحصیل در رشته های ارائه شده در این دانشگاه ثبت نامی برگزار می گردد و فرصت مناسبی است برای داوطلبانی که قصد ورود به دانشگاه آزاد در واحد قیلولو – کچلر  به صورت ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد قیلولو – کچلر

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد قیلولو – کچلر دوره های بدون کنکور واحد قیلولو – کچلردانشگاه آزاد بهترین فرصت برای داوطلبانی می باشد که به هر دلیلی موفق به شرکت و یا قبولی در کنکور نشده اند و بدنبال راه و مسیر راحتی برای ورود به دانشگاه هستند. ثبت نام بدون کنکور واحد قیلولو – کچلردانشگاه آزاد هرساله ...

بیشتر بخوانید »

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد پرمهر – پرچین علیا

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد پرمهر – پرچین علیا ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد پرمهر – پرچین علیا  : هرساله در راستای جذب داوطلبان جهت تحصیل در رشته های ارائه شده در این دانشگاه ثبت نامی برگزار می گردد و فرصت مناسبی است برای داوطلبانی که قصد ورود به دانشگاه آزاد در واحد پرمهر – پرچین ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد پرمهر – پرچین علیا

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد پرمهر – پرچین علیا دوره های بدون کنکور واحد پرمهر – پرچین علیادانشگاه آزاد بهترین فرصت برای داوطلبانی می باشد که به هر دلیلی موفق به شرکت و یا قبولی در کنکور نشده اند و بدنبال راه و مسیر راحتی برای ورود به دانشگاه هستند. ثبت نام بدون کنکور واحد پرمهر – پرچین ...

بیشتر بخوانید »

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد تپلقا – تازه‌کند لنگان

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد تپلقا – تازه‌کند لنگان ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد تپلقا – تازه‌کند لنگان  : هرساله در راستای جذب داوطلبان جهت تحصیل در رشته های ارائه شده در این دانشگاه ثبت نامی برگزار می گردد و فرصت مناسبی است برای داوطلبانی که قصد ورود به دانشگاه آزاد در واحد تپلقا – تازه‌کند ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد تپلقا – تازه‌کند لنگان

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد تپلقا – تازه‌کند لنگان دوره های بدون کنکور واحد تپلقا – تازه‌کند لنگاندانشگاه آزاد بهترین فرصت برای داوطلبانی می باشد که به هر دلیلی موفق به شرکت و یا قبولی در کنکور نشده اند و بدنبال راه و مسیر راحتی برای ورود به دانشگاه هستند. ثبت نام بدون کنکور واحد تپلقا – تازه‌کند ...

بیشتر بخوانید »

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد باریس – باللوجه‌میرک

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد باریس – باللوجه‌میرک ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد باریس – باللوجه‌میرک  : هرساله در راستای جذب داوطلبان جهت تحصیل در رشته های ارائه شده در این دانشگاه ثبت نامی برگزار می گردد و فرصت مناسبی است برای داوطلبانی که قصد ورود به دانشگاه آزاد در واحد باریس – باللوجه‌میرک  به صورت ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد باریس – باللوجه‌میرک

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد باریس – باللوجه‌میرک دوره های بدون کنکور واحد باریس – باللوجه‌میرکدانشگاه آزاد بهترین فرصت برای داوطلبانی می باشد که به هر دلیلی موفق به شرکت و یا قبولی در کنکور نشده اند و بدنبال راه و مسیر راحتی برای ورود به دانشگاه هستند. ثبت نام بدون کنکور واحد باریس – باللوجه‌میرکدانشگاه آزاد هرساله ...

بیشتر بخوانید »

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد آق‌گونی – اجغاز

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد آق‌گونی – اجغاز ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد آق‌گونی – اجغاز  : هرساله در راستای جذب داوطلبان جهت تحصیل در رشته های ارائه شده در این دانشگاه ثبت نامی برگزار می گردد و فرصت مناسبی است برای داوطلبانی که قصد ورود به دانشگاه آزاد در واحد آق‌گونی – اجغاز  به صورت ...

بیشتر بخوانید »